Заседание Совета ректоров №4 (2017)Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 07.02.2019 / 15:59 ): www.enu.kz/ru/o-enu/sovet-rektorov-vysshikh-uchebnykh-zavedeniy-respubliki-kazakhstan/zasedanie-soveta-rektorov-4-2017/index.php?print=Y