Поливолент металдарының қоспасымен дизометриялық және сцинтилляционды материалдарын құру

Авторы

Дәулетбекова А.К. ф.-м.ғ. д., доцент
Е-mail: alma_dauletbek@mail.ru
Тел. 87014977209

Мақсаты:

Сәулеленуді иондау детекторы ретінде қолдану үшін поливолент металдарының құрамында оттегісі бар литий фториды негізінде аса тиімді кристалл фосфорларын құруда жаңа технологияларды жасау.

Қысқаша мазмұны:

Дозиметриялық, сцинтилляционды материалдарды, жоғары дәрежелі сипаттамалары бар люминофосфорладры, жоғары қуатты физика облысында,ядролық физика, ғырыщ зерттеулері, люминесценттік шамдар өндірісі үшін көкейкесті мәселе болып табылады. Мультивалентті иондардың қатысуымен наноқұрылым кешенінің жүзеге асырылуын дәлелдеу, осындай кешендердің құрылымы мен құрамын орнату, сәуле тарату орталықтарына жіберу процесі жобаның міндеті болып табылады. Фторид кристалында синтездеу нәтижесінде поливолент катиондары қоспалары негізінде нанокешендер қалыптасады. Нанокешендерді зерттеу дизометриялық технологияларды синтездеуге, сцинтилляционды материалдарды, жоғары дәрежелі сипаттамалары бар люминофорларды құруға мқмкіндік береді.

Күтілетін нәтиже:

Өсіру технологиясы бойынша және кристалл үлгілерін (және поликристалдар) нақты тапсырмалар үшін дыйындау: ең бірінші сцинтилляторлар мен дозиметрлер және сәулеленуді әртүрлі детектрлер үшін кепілдеме құрылған.

Қолданылу ортасы:

Ядролық медицина, ядролық физика, геология, жоғары қуатты физика облысындағы зерттеулер үшін, люминесценттік шамдар өндірісі үшін, гнология

Жүзеге асыру:

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012-2014 жылдарға арналған «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. (Жобаны жүзеге асыруда 2012 жылға 8 000 мың. тг.)Copyright © www.enu.kz 2012. Все права сохранены.

Исходный URL (загружено - 26.05.2020 / 15:51 ): www.enu.kz/gylym/nauchno-tehnicheskie-proekty/razrabotka-dozimetricheskih-materialov.php?print=Y